Súhlas so spracovaním osobných údajov

Návštevník súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov:

  • meno a priezvisko, 
  • adresa bydliska, 
  • adresa elektronickej pošty,
  • telefónne číslo 

(ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"). 

Návštevník vyplnením a poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov na stránke www.moliklub.sk prevádzkovateľovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracovával a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Návštevník týmto súhlasí so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom a to pre účely zasielania informácií a oznámení prevádzkovateľom. Návštevník výslovne súhlasí so zasielaním informácií a oznámení prevádzkovateľom. Návštevník súhlasí so zasielaním informácií a oznámení na elektronickú adresu návštevníka. Návštevník prehlasuje, že bol poučený o tom, že vyššie uvedené súhlasy môže vo vzťahu k prevádzkovateľovi kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla prevádzkovateľa. 

Návštevník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Spracovaním osobných údajov návštevníka môže prevádzkovateľ  poveriť tretiu osobu ako sprostredkovateľa. O poverení sprostredkovateľa prevádzkovateľ bezodkladne informuje návštevníka ako dotknutú osobu. Osobné údaje nebudú  prevádzkovateľom bez predchádzajúceho súhlasu návštevníka odovzdávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Návštevník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Návštevník má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa žiadať informácie a/alebo žiadať aby vykonal úkony v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, napríklad: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o návštevníkovi spracúvané;  informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;  likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Návštevník, ktorého osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, môže taktiež podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v prípade, ak má podozrenie, že sa jeho údaje neoprávnene spracúvajú.

Toto prehlásenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.moliklub.sk.

HARTMANN – RICO spol. s r.o.

Nahor

Menu
Vyhledávaní

© 2018 HARTMANN-RICO a. s. O krok ďalej pre zdravie