ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti 

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti


Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) fungujú na princípe dochádzania za chorými do ich domácností. Domáca starostlivosť je dostupná nonstop, 24 hodín denne 7 dní v týždni vrátane víkendov a sviatkov, podľa dohody s pracovníkmi ADOS na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, ak to zdravotná poisťovňa pacienta vopred schváli. Zákon o zdravotnej starostlivosti vyžaduje jedinú podmienku – potreba zdravotnej starostlivosti neprevýši u pacienta rozsah 24 hodín. Táto starostlivosť je určená pacientom, u ktorých nie je nutná hospitalizácia v zdravotníckom zariadení, ale ich stav napriek tomu vyžaduje pravidelnú,
dlhodobú a kvalifikovanú starostlivosť. Zdravotné poisťovne však málokedy schvaľujú starostlivosť počas víkendu či voľných dní.

Komu je určená domáca ošetrovateľská starostlivosť:


- dlhodobo chorým pacientom,
- pacientom po prepustení z nemocnice,
- pacientom po chirurgických operáciách,
- pacientom po ortopedických operáciách,
- pacientom po cievnych príhodách a infarkte myokardu,
- osobám s onkologickým ochorením,
- osobám po úrazoch,
- každému pacientovi bez rozdielu veku, ktorý ju vzhľadom na svoj zdravotný stav potrebuje, a to aj krátkodobo, a jeho zdravotný stav mu bráni 
       dochádzať k svojmu ošetrujúcemu lekárovi.


Kto poskytuje starostlivosť


Registrované zdravotné sestry s potrebnou kvalifikáciou, špecializáciou a s dostatočnou praxou, s povolením VÚC, resp. MZ SR na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Príklady výkonov, ktoré môžete od zdravotných sestier v ADOS požadovať:

 

 • odber krvi a biologického materiálu,
 • aplikácia injekčnej liečby (napr. inzulínu) alebo injekcií podľa pokynov ošetrujúceho lekára,
 • preväzy rán a defektov kože,
 • ošetrenie vredov predkolenia, preležanín, prevencia preležanín,
 • meranie krvného tlaku a pulzu,
 • ošetrovateľská rehabilitácia, cvičenie,
 • starostlivosť o všetky druhy zavedených kanýl, katétrov a ostatných vývodov a cievok vrátane urologických,
 • nácvik chôdze, sebestačnosti,
 • odborný nácvik starostlivosti o bezvládneho pacienta vrátane jeho kŕmenia, hygieny a vyprázdňovania, polohovanie pacienta, nácvik používania zdravotníckych pomôcok, prevencia dekubitov,
 • ostatné ošetrovateľské výkony podľa vládneho nariadenia 223/2005 Z. z., po konzultácii s prísl. ADOS.

Sestry v ADOS neposkytujú:

 

 • hygienickú očistu,
 • upratovanie,
 • donášku stravy,
 • nákup liekov,
 • spoločnosť osamelým,
 • kŕmenie a prípravu stavy atď.
 • Domácu ošetrovateľskú starostlivosť delíme podľa spôsobu úhrady na:
 • starostlivosť hradenú zo zdravotného poistenia – je indikovaná obvodným lekárom, odborným lekárom alebo lekárom zdravotného zariadenia a schválená zdravotnou poisťovňou,
 • nadštandardnú starostlivosť – na žiadosť klienta, bez indikácie lekárom, je hradená klientom podľa cenníka jednotlivých agentúr, podľa možností jednotlivých agentúr sú dostupné okrem ošetrovateľských aj opatrovateľské služby sociálneho charakteru.

Podmienky na začatie a poskytovanie starostlivosti, ktoré treba splniť podľa súčasného právneho stavu
Zdravotný stav pacienta (rodinného príslušníka), ktorý túto starostlivosť vyžaduje, indikuje lekár (obvodný, odborný alebo lekár nemocnice).
Je uzavretá dohoda o poskytovaní starostlivosti s príslušnou agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti – poskytovateľom (zo zákona existuje slobodná voľba ADOS). ADOS je schválená zdravotnou poisťovňou.


Postup pri vyžiadaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti:


Pacient alebo rodinný príslušník kontaktuje všeobecného lekára a ten odporučí vhodnú agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Pacient alebo rodinný príslušník si vyberie agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti na základe slobodnej voľby. Táto agentúra potom poradí pri ďalšom postupe.
Kontakty na väčšinu agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti nájdete na webovej stránke asociácie, ktorá ich združuje: ADOS

Postup pri vyžiadaní pobytu v domoch s bytmi s opatrovateľskou službou:


Podanie žiadosti o pridelenie opatrovateľskej služby a pridelenie bytu v DOS.
Predloženie potrebných dokladov. Na základe zhodnotenia celkovej sociálnej situácie žiadateľa prijatie alebo zamietnutie žiadosti. Informácie o týchto zariadeniach nájdete na internetových stránkach mestských a obecných úradov
Ak Vy ani všeobecný lekár nepoznáte agentúru, obráťte sa na zdravotnú poisťovňu, ktorá vyhľadá najbližšiu agentúru, s ktorou má uzavretú zmluvu.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia, ak pacient splní podmienky na jej poskytovanie a ak má pacientova zmluvná poisťovňa zmluvu s agentúrou, ktorú si pacient vybral. Ak pacientova zdravotná poisťovňa nemá uzatvorenú zmluvu s ADOS, ktorú si pacient vybral, ponúkne mu inú, s ktorou zmluvu uzatvorenú má, alebo si pacient bude starostlivosť hradiť sám.

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni