Podmienky spracúvania osobných údajov

1. Úvod a obsah dokumentu

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, ako spoločnosť HARTMANN - RICO spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 351 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5144/B (ďalej len „My“ alebo „Naša spoločnosť“), v postavení prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), spracúva o Vás, ako o dotknutej osobe (ďalej len „Vy“ alebo „Dotknutá osoba“), osobné údaje v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky www.moliklub.sk (ďalej len „Webová stránka“) a aplikácie MoliApp Mikčný denník (ďalej len „MoliApp“). 


Naša spoločnosť poverila zodpovednú osobu, ktorá plní vybrané úlohy v rámci ochrany osobných údajov. Zodpovednou osobou je Radovan Fikr, e-mail: Radovan.Fikr@hartmann.info, telefón: +420724671140.

2. Aké osobné údaje a na aké účely o Vás spracúvame?

Aké osobné údaje o Vás spracúvame a na aký účel závisí predovšetkým od toho, akým spôsobom, resp. v akej súvislosti ste nám Vaše osobné údaje poskytli. 

2.1 Webová stránka

Prostredníctvom Webovej stránky máte možnosť poskytnúť nám Vaše osobné údaje nasledujúcimi spôsobmi:

2.1.1 Používateľský profil na Webovej stránke

Prostredníctvom registračného formulára prístupného na https://www.moliklub.sk/user/register máte možnosť vytvoriť si na našej Webovej stránke používateľský profil, prostredníctvom ktorého môžete uskutočňovať objednávky bezplatných vzoriek inkontinenčných pomôcok, získať zdarma prístup k videám týkajúcim sa inkontinencie, zapojiť sa do súťaží alebo diskusií s odborníkmi, získať zdarma príručku o starostlivosti v domácom prostredí a udržiavať s nami ďalší kontakt (ďalej len „Používateľský profil“). 

Ak nám na to v registračnom formulári udelíte svoj súhlas, budeme na Váš email v pravidelných časových intervaloch zasielať informačný newsletter obsahujúci užitočné informácie ohľadom inkontinencie a ponuku súvisiacich produktov - inkontinenčných pomôcok (ďalej len „Informačný newsletter“).  

Vo vyššie uvedených prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, na účel a na základe oprávnení (právnych titulov) uvedených nižšie:

Účel Rozsah spracúvaných údajov Právny titul
Vytvorenie/registrácia, vedenie a spravovanie  Používateľského profilu Meno, priezvisko, e-mail vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť Dotknutej osoby a plnenie zmluvy s Dotknutou osobou* (článok 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia)
Zasielanie Informačného newsletteru E-mail článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas Dotknutej osoby)

*Máme za to, že vyplnením a odoslaním príslušného registračného formulára nás žiadate o poskytnutie bezplatnej služby spočívajúcej vo vytvorení, vedení a spravovaní Vášho Používateľského profilu, a že vytvorením Používateľského profilu medzi nami vzniká zmluvný vzťah.

Uvedenie osobných údajov potrebných pre Vašu registráciu na Webovej stránke je úplne dobrovoľné, avšak bez nich nie sme schopní zaregistrovať Váš Používateľský profil a poskytnúť Vám bezplatnú službu vytvorenia, vedenia  a spravovania Používateľského profilu (t.j. ide o požiadavku, ktorá je potrebná pre uzavretie zmluvy). 
Chceli by sme Vás ubezpečiť, že Naša spoločnosť v súvislosti registráciou na Webovej stránke nijakým spôsobom neskúma a nepreveruje dôvod Vašej registrácie (či registráciou máte v úmysle riešiť vlastnú inkontinenciu alebo inkontinenciu niekoho iného, resp. či máte iný dôvod pre registráciu – napr. študijný). Naša spoločnosť teda v žiadnom prípade v súvislosti s vytvorením, vedením a spravovaním Používateľského profilu nespracúva údaje o zdravotnom stave jednotlivca.
Vašu emailovú adresu budeme spracúvať za účelom zasielania Informačného newsletteru iba vtedy, ak nám na to udelíte príslušný súhlas. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať postupom podľa bodu 5.1 nižšie alebo tak, že kliknete na príslušný link určený na odhlásenie sa z odberu Informačného newsletteru, ktorý bude obsiahnutý v každom Informačnom newsletteri.

2.1.2 Bezplatné vzorky produktov

Prostredníctvom formulára na objednanie vzoriek zdarma prístupného sa na našej Webovej stránke na tomto linku: https://www.moliklub.sk/vzorky-zdarma  máte možnosť uviesť Vaše osobné údaje potrebné na to, aby sme Vám mohli zaslať vzorky našich produktov (inkontinenčných pomôcok) zdarma.
Ak si od nás objednáte vzorky produktov zdarma, budeme Vás následne kontaktovať emailom za účelom zistenia Vašej spokojnosti so zaslanými vzorkami a budeme Vám emailom na pravidelnej báze zasielať informačný Newsletter.
Vo vyššie uvedených prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, na účel a na základe oprávnení (právnych titulov) uvedených nižšie:

Účel Rozsah spracúvaných údajov Právny titul
Zasielanie vyžiadaných vzoriek produktov zdarma Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, doručovacia adresa vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť Dotknutej osoby* a plnenie zmluvy s Dotknutou osobou  (článok 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia)
Oslovovanie na účel zisťovania Vašej spokojnosti s bezplatnými vzorkami produktov, ktoré Vám boli zaslané E-mail článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem Našej spoločnosti na získaní spätnej väzby)
Zasielanie Informačného newslettera E-mail článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem Našej spoločnosti na priamom marketingu vlastných podobných tovarov a služieb)

*Máme za to, že vyplnením a odoslaním príslušného formulára nás žiadate o poskytnutie bezplatnej služby spočívajúcej v zaslaní vybraných vzoriek inkontinenčných pomôcok zdarma, a teda že medzi nami vzniká zmluvný vzťah.

Uvedenie osobných údajov na doručenie vzorky je z Vašej strany úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní Vám doručiť vybranú vzorku inkontinenčnej pomôcky zdarma (t.j. ide o požiadavku, ktorá je potrebná pre uzavretie zmluvy).

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že Naša spoločnosť nijakým spôsobom neskúma a nepreveruje, či si objednávate bezplatnú vzorku inkontinenčnej pomôcky pre seba alebo pre niekoho iného, a teda v žiadnom prípade nespracúva údaje o zdravotnom stave jednotlivca.

Z odberu Informačného newsletteru sa môžete jednoducho odhlásiť kliknutím na link uvedený v emaile, ktorý od nás obdržíte po odoslaní objednávky, ako aj kliknutím na príslušný link obsiahnutý v každom jednom Informačnom newsletteri.

2.1.3    Informačná brožúra zdarma

Prostredníctvom formulára prístupného na našej Webovej stránke na tomto linku máte možnosť uviesť Vaše osobné údaje potrebné na to, aby sme Vám mohli zdarma zaslať poštou informačnú brožúru o inkontinencii.

V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, na účel a na základe oprávnenia (právneho titulu) uvedeného nižšie:

Účel Rozsah spracúvaných údajov Právny titul
Zaslanie informačnej brožúry o inkontinencii zdarma Meno, priezvisko, doručovacia adresa vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť Dotknutej osoby a plnenie zmluvy s Dotknutou osobou*  (článok 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia)

*Máme za to, že vyplnením a odoslaním príslušného formulára nás žiadate o poskytnutie bezplatnej služby spočívajúcej v zaslaní informačnej brožúry o inkontinencii zdarma, a teda že medzi nami vzniká zmluvný vzťah.

Uvedenie týchto osobných údajov je z Vašej strany úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní Vám doručiť zdarma požadovanú informačnú brožúru o inkontinencii (t.j. ide o požiadavku, ktorá je potrebná pre uzavretie zmluvy).

2.1.4 Súťaže

Ak máte vytvorený Používateľský profil, prostredníctvom formulára prístupného na Webovej stránke na nasledovnom linku: https://www.moliklub.sk/sutaz môžete súťažiť o naše produkty.

V prípade, ak sa zapojíte do súťaže, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, na účel a na základe právneho titulu uvedeného nižšie:

Účel Rozsah spracúvaných údajov Právny titul
Realizácia a vyhodnotenie súťaže  Meno, priezvisko, e-mail, doručovacia adresa, telefónne číslo  článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas Dotknutej osoby)

Súhlas so spracúvaním týchto údajov aj na účely súťaže je úplne dobrovoľný, avšak bez jeho poskytnutia nie sme schopní súťaž realizovať, t.j. bez jeho poskytnutia sa nemôžete do súťaže zapojiť. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, v súlade s postupom uvedeným v článku 5.1.

2.2 Aplikácia MoliApp

Prostredníctvom našej aplikácie MoliApp máte možnosť poskytnúť nám osobné údaje nasledujúcimi spôsobmi:

2.2.1 Bezplatné vzorky produktov

Prostredníctvom príslušného formulára v aplikácii MoliApp máte možnosť vyžiadať si zaslanie bezplatnej vzorky produktu (inkontinenčnej pomôcky). Za tým účelom je potrebné uviesť Vaše osobné údaje potrebné pre doručenie produktu.

Ak si od nás objednáte vzorku produktu zdarma, budeme Vám emailom na pravidelnej báze zasielať informačný Newsletter.

Vo vyššie uvedených prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, na účel a na základe oprávnení (právnych titulov) uvedených nižšie:

Účel Rozsah spracúvaných údajov Právny základ
Zaslanie vyžiadaných vzoriek produktov zdarma Meno a priezvisko, e-mail a doručovacia adresa vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť Dotknutej osoby a plnenie zmluvy s Dotknutou osobou*  (článok 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia)
Zasielanie informačného newslettera Emailová adresa článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem Našej spoločnosti na priamom marketingu vlastných podobných tovarov a služieb)

*Máme za to, že vyplnením a odoslaním príslušného formulára v aplikácii MoliApp nás žiadate o poskytnutie bezplatnej služby spočívajúcej v zaslaní vybraných vzoriek inkontinenčných pomôcok zdarma, a teda že medzi nami vzniká zmluvný vzťah.

Uvedenie týchto osobných údajov je z Vašej strany úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní Vám doručiť zdarma vybranú vzorku inkontinenčnej pomôcky (t.j. ide o požiadavku, ktorá je potrebná pre uzavretie zmluvy).
Radi by sme Vás ubezpečili, že Naša spoločnosť nespracúva údaje týkajúce sa zdravia jednotlivca a údaje uvedené užívateľom v rámci aplikácie MoliApp nespája s údajmi potrebnými na zaslanie vzorky. Naša spoločnosť takisto nijakým spôsobom neskúma a nepreveruje, či si objednávate bezplatnú vzorku inkontinenčnej pomôcky pre seba alebo pre niekoho iného.
Z odberu Informačného newsletteru sa môžete jednoducho odhlásiť kliknutím na link uvedený v emaile, ktorý od nás obdržíte po odoslaní objednávky, ako aj kliknutím na príslušný link obsiahnutý v každom jednom Informačnom newsletteri.

3. Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

3.1 Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, ktorá je potrebná na splnenie účelu, na ktorý boli Vaše osobné údaje získané. Konkrétna doba, počas ktorej Vaše osobné údaje spracúvame je stanovená takto:

Účel Doba spracúvania
Vytvorenie/registrácia, vedenie a spravovanie  Používateľského profilu Do okamihu zrušenia registrácie (Používateľského profilu) používateľom, maximálne však 3 roky od posledného prihlásenia.
Zasielanie Informačného newsletteru

V prípade podľa bodu 2.1.1 vyššie po dobu trvania súhlasu Dotknutej osoby so spracúvaním.

V prípade podľa bodu 2.1.2 a/alebo 2.2.1 vyššie po dobu existencie nášho oprávneného záujmu, maximálne však 2 roky od posledného objednania bezplatných vzoriek našich produktov.

Zasielanie vyžiadaných vzoriek produktov zdarma 2 mesiace od odoslania príslušnej bezplatnej vzorky. *
Oslovovanie na účel zisťovania Vašej spokojnosti s bezplatnými vzorkami produktov, ktoré Vám boli zaslané  6 mesiacov od odoslania príslušnej bezplatnej vzorky
Zaslanie informačnej brožúry o inkontinencii zdarma 2 mesiace od odoslania informačnej brožúry. **
Realizácia a vyhodnotenie súťaže 2 mesiace po skončení a vyhodnotení súťaže.
Zaslanie vyžiadaných vzoriek produktov (v aplikácii MoliApp) zdarma 2 mesiace od odoslania príslušného produktu.***

* Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať aj nejakú dobu (z praxe cca 2 mesiace) po odoslaní vyžiadanej vzorky, aby sme vedeli riešiť Vaše prípadné reklamácie ohľadom jej nedoručenia.

** Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať aj nejakú dobu (z praxe cca 2 mesiace) po odoslaní vyžiadanej informačnej brožúry, aby sme vedeli riešiť Vaše prípadné reklamácie ohľadom jej nedoručenia.

*** Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať aj nejakú dobu (z praxe cca 2 mesiace) po odoslaní vyžiadaného produktu, aby sme vedeli riešiť Vaše prípadné reklamácie ohľadom jeho nedoručenia.

4. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

4.1 Nižšie uvádzame kategórie možných príjemcov Vašich osobných údajov s odôvodnením, prečo by mohlo dôjsť k prenosu Vašich osobných údajov k týmto príjemcom.

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) alebo medzinárodnej organizácii nerealizujeme a ani nezamýšľame realizovať.

Príjemca Dôvod sprístupnenia
Osoba zabezpečujúca  fungovanie Webovej stránky, aplikácie MoliApp a našich informačných systémov Potrebujeme, aby nám externý dodávateľ servisoval našu Webovú stránku, aplikáciu MoliApp a zabezpečoval fungovanie našich informačných systémov.
Osoba zabezpečujúca rozposielanie e-mailov Môže nastať situácia, že rozosielaním niektorých typov e-mailov poveríme tretiu osobu, ktorej na tento účel poskytneme Vašu e-mailovú adresu.
Osoba zabezpečujúca rozposielanie bezplatných vzoriek Rozposielanie vyžiadaných bezplatných vzoriek produktov zabezpečujeme cez externého dodávateľa. Externému dodávateľovi poskytujeme výlučne osobné údaje nevyhnutne potrebné na zaslanie vyžiadanej vzorky.

4.2 Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a na aký účel boli Vaše osobné údaje poskytnuté.

5. Aké sú Vaše práva?

Keďže spracúvame Vaše osobné údaje, môžete si voči nám uplatňovať nižšie uvedené práva. 

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adrese sídla Našej spoločnosti: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika alebo na e-mailovej adrese: info@moliklub.sk.

5.1 Právo na odvolanie súhlasu

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám poskytli, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať emailom na info@moliklub.sk.

Prosím, vezmite však na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov, ku ktorému došlo na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

5.2 Právo na prístup

5.2    Právo na prístup
Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás Naša spoločnosť spracúva a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, ako dlho, na aké účely ich spracúvame, komu ich sprístupňujeme a či ich používame na automatizované rozhodovanie (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje). 

Kópiu Vašich osobných údajov Vám poskytneme bezplatne. Iba ak by išlo o viac kópií, dovolíme si Vás požiadať o úhradu nákladov nevyhnutne vynaložených na ich poskytnutie.

5.3 Právo na opravu

Ak zistíte, že o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na to, aby sme osobné údaje opravili alebo aby sme ich doplnili, ak to vyžaduje účel ich spracúvania.

5.4 Právo na výmaz

Vaším právom je aj právo na výmaz osobných údajov, ktoré o Vás Naša spoločnosť spracúva. Aby ste mohli výmaz požadovať, musí nastať jeden z nasledovných dôvodov:

5.4.1 Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromažďované alebo spracúvané; 

5.4.2 Vaše osobné údaje spracúva Naša spoločnosť protiprávne; 

5.4.3 odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracúvané a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov;

5.4.4 vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracúvané na účel priameho marketingu (napr. zasielanie Informačného newsletteru);

5.4.5 vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Nášho oprávneného záujmu a nebudeme schopní preukázať, že náš oprávnený záujem prevažuje nad Vaše právo na výmaz;

5.4.6 existuje zákonný dôvod, ktorý odôvodňuje výmaz týchto osobných údajov;

5.4.7 Naša spoločnosť spracúva osobné údaje dieťaťa, bez udelenia súhlasu na spracúvanie osobných údajov jeho rodičom.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže nastať situácie, kedy Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vášho odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo Vašej žiadosti o výmaz osobných údajov. Takýmto prípadom je najmä situácia, kedy od nás spracúvanie osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, ak takáto situácia nastane, Naša spoločnosť Vás bude informovať o dôvode, pre ktorý nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané aj napriek Vašej výslovnej žiadosti o ich výmaz.

5.5 Právo na prenosnosť

Na základe tohto práva môžete žiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté na základe Vášho súhlasu a/alebo plnenia zmluvy, a ktoré automatizovane spracúvame. Vaše osobné údaje, ktoré spĺňajú tieto podmienky, Vám na požiadanie poskytneme v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, prípadne ich na základe Vašej žiadosti odovzdáme inému prevádzkovateľovi podľa Vášho určenia, ak to bude technicky možné.

5.6 Právo na obmedzenie spracúvania

V prípade, ak budete mať pocit, že Vaše osobné údaje spracúvané Našou spoločnosťou sú nesprávne, máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutnú na overenie presnosti Vašich osobných údajov a ich prípadnú opravu. Toto právo máte aj v prípadoch, ak:

5.6.1 spracúvanie Vašich osobných údajov Našou spoločnosťou je protiprávne, ale neprajete si, aby boli Vaše osobné údaje vymazané; 

5.6.2 Naša spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel, na ktorý sme ich spracúvali, ale Vy trváte na ich spracúvaní (najmä uchovávaní) Našou spoločnosťou na určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov; 

5.6.3 ste vzniesli námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu Našej spoločnosti, pričom obmedzenie spracúvania v tomto prípade bude platné počas doby nevyhnutnej na určenie toho, či náš oprávnený záujem prevyšuje nad Vaše právo na to, aby Vaše osobné údaje neboli ďalej spracúvané.

5.7 Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Vzhľadom na to, že niektoré Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo vzniesť proti takémuto spracúvaniu námietku, na základe ktorej posúdime, či je naozaj v našom oprávnenom záujme spracúvať na tento účel Vaše osobné údaje alebo či prevažuje Vaše právo na to, aby neboli Vaše osobné údaje ďalej spracúvané.

5.8 Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu

Máte právo vzniesť námietku proti tomu, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali na účel priameho marketingu (napr. na účel zasielania Informačného newsletteru). V takomto prípade bez ďalšieho prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

5.9 Právo podať sťažnosť

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje sú: dostupné na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

6. Vykonávame automatické rozhodovanie či profilovanie?

Naša spoločnosť nerobí žiadne rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, ktoré by na Vás mali akékoľvek právne účinky, alebo ktoré by Vás podobne významne ovplyvňovali. 

Naša spoločnosť takisto nevykonáva žiadne profilovanie, ktoré by sme využívali na predpovedanie Vašich budúcich záujmov a na zobrazovanie cielenej reklamy.
 

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni