Postup pri zabezpečení sociálnych služieb 

Postup pri poskytovaní sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby by mal byť nasledovný:

  1. občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu- konkrétny druh sociálnej služby, resp. na konkrétny druh zariadenia sociálnych služieb (uvedený v § 34 až 41), v súlade s vecnou a miestnou príslušnosťou obce a vyššieho územného celku pre podanie tejto žiadosti podľa § 92 ods. 2 až 4,
  2. obec/VÚC vykoná zdravotnú posudkovú činnosť a vypracuje zdravotný posudok v súlade s § 49,
  3. obec/VÚC vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok v súlade § 50,
  4. na základe zdravotného a sociálneho posudku obec/VÚC vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51,
  5.  na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu obec/starosta alebo VÚC/predseda vydá rozhodnutie o tom, či občan je alebo nie je odkázaný na sociálnu službu- konkrétny druh sociálnej služby, resp. na konkrétny druh zariadenia sociálnych služieb,
  6. ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, a má záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo jej zabezpečenie s finančnou podporou z verejných prostriedkov a má záujem, aby sa pri platení úhrady za poskytovanú sociálnu službu na neho vzťahovala právna ochrana zostatku z príjmu pri platení úhrady za sociálnu službu, písomne požiada príslušnú obec alebo VÚC o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, resp. ak má záujem o poskytovanie ňou vybraným verejným poskytovateľom sociálnej služby, uvedie vybranému verejnému poskytovateľovi sociálnej služby údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
  7.  obec alebo vyšší územný celok na základe výberu poskytovateľa občanom poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenej alebo založenej právnickej osoby, ktorá je verejným poskytovateľom sociálnej služby alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 až 9.

 

Každá sociálna služba obsahuje súbor odborných, obslužných, alebo ďalších činností, ktoré utvárajú charakter poskytovanej sociálnej služby a sú zamerané na jednotlivé cieľové skupiny. Pri poskytovaní jednotlivých činností v rámci poskytovanej sociálnej služby sa vždy prihliada na formu a rozsah poskytovania sociálnej služby, ako aj na vek a individuálne možnosti a schopnosti prijímateľov a prijímateliek.

Podrobnejšie informácie získate kliknutím Sem

 

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni