Typy zariadení sociálnych služieb

Opatrovateľské Agentúry


Komu sú opatrovateľské agentúry určené:

 • osobám so zníženou sebestačnosťou z dôvodu veku, chronického ochorenia alebo zdravotného postihnutia,
 • rodinám s deťmi, ktorých situácia vyžaduje pomoc inej fyzickej osoby.


Aký druh starostlivosti a služieb opatrovateľské agentúry ponúkajú:

 

 • opatrovateľské služby – zaistenie stravovania a chodu domácnosti, pomoc pri osobnej hygiene, pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu, základné sociálne poradenstvo, sprevádzanie na prechádzkach, pri návšteve lekára alebo pri vybavovaní drobných úradných záležitostí,
 • ošetrovateľské služby – ak je agentúra zároveň agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti – preväzy, odbery biologického materiálu, injekcie, pohybová edukácia, rehabilitačné cvičenia, ošetrovanie dekubitov a rán, ich prevencia, dohľad nad aplikáciou liekov atď.

V akom prostredí je opatrovateľská služba realizovaná:

 

 • v domácnostiach,
 • v domovoch sociálnych služieb.

Opatrovateľské služby zabezpečujú miestne a územné samosprávy, ale aj súkromné subjekty.

 

Domy s bytmi s opatrovateľskou službou

 

 • obytný dom určený výlučne na výkon opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnej pomoci,
 • určený na ubytovanie klientov, ktorí sú podľa posudku príslušného orgánu odkázaní na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak týmto klientom nemôže pomoc zabezpečiť rodina.


Komu sú určené domy s bytmi s opatrovateľskou službou:

 

 • občanom na starobnom dôchodku,
 • občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri:
  • o úkonoch sebaobsluhy,
  • o úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť,
  • o základných sociálnych aktivitách,
  • o dohľade.


Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje žiadateľ o opatrovateľskú službu právoplatným posudkom o odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, podľa ktorého je stupeň jeho odkázanosti najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.


Aký druh starostlivosti a služby domy s opatrovateľskou službou ponúkajú:

 

 • samoobslužné úkony (hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie, mobilita, motorika),
 • úkony starostlivosti o domácnosť,
 • základné sociálne aktivity,
 • dohľad pri všetkých týchto úkonoch.


Minimálny rozsah úkonov opatrovateľskej služby je daný rozhodnutím o posúdení odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a konkrétne sa dohodne medzi OSS a prijímateľom v zmluve o poskytovaní
opatrovateľskej služby.


Postup pri vyžiadaní pobytu v domoch s bytmi s opatrovateľskou službou:
1.    Podanie žiadosti o pridelenie opatrovateľskej služby a pridelenie bytu v DOS.
2.    Predloženie potrebných dokladov.
3.    Na základe zhodnotenia celkovej sociálnej situácie žiadateľa prijatie alebo zamietnutie žiadosti.


Informácie o týchto zariadeniach nájdete na internetových stránkach mestských a obecných úradov

Liečebne pre dlhodobo chorých


Komu sú určené liečebne pre dlhodobo chorých pacientov:

 • pacientom s chronickou chorobou,
 • pacientom, ktorých diagnóza je známa a stav nevyžaduje ďalšie intenzívne vyšetrovanie a liečbu, ale vyžaduje si prítomnosť lekára, intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu a nácvik každodenných aktivít,
 • pacientom, ktorí sú nevyliečiteľne chorí a nachádzajú sa v terminálnom štádiu života, je určená hospicová starostlivosť.

Liečebňa pre dlhodobo chorých zaisťuje:

 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • lekársku starostlivosť,
 • lôžkovú a rehabilitačnú starostlivosť,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu,
 • sociálnu terapiu (vyplnenie voľného času pacienta a zamedzenie sociálnej izolovanosti),
 • sprostredkovanie kontaktu s rodinou a spoločenským prostredím

Podmienky na začatie poskytovania starostlivosti:

 • žiadosť všeobecného lekára,
 • žiadosť iného zdravotníckeho zariadenia,
 • žiadosť odborného lekára.


Postup pri žiadosti o hospitalizáciu v liečebni pre dlhodobo chorých pacientov:

 • Podanie žiadosti o prijatie do liečebne pre dlhodobo chorých.
 • Posúdenie splnenia prijímacích kritérií.
 • Oznámenie o prijatí alebo o zaradení na zoznam čakateľov

Domovy sociálnych služieb

Komu sú určené domovy sociálnych služieb (DSS):


•    postihnutým osobám so zníženou sebestačnosťou, ktorých situácia si vyžaduje pravidelnú pomoc.


Domov sociálnych služieb zabezpečuje:

 

 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti
  •  o vlastnú osobu,
  • o pomoc pri osobnej hygiene alebo poskytnutie podmienok osobnej hygieny,
  • o výchovné, vzdelávacie, aktivizačné a sociálno - terapeutické činnosti,
  • o kontakt so spoločenským prostredím,
  • o pomoc pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov.

Postup pri vyžiadaní pobytu v dome sociálnych služieb:

 

 • Zaslanie žiadosti o umiestnenie v DSS na adresu poskytovateľa alebo osobné doručenie žiadosti, ktorá obsahuje:
  • o  vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa na umiestnenie v DSS
  • o  záznam o sociálnej situácii starého občana pred prijatím do zariadenia sociálnych služieb.
 • V prípade splnenia všetkých podmienok zaradenie do zoznamu čakateľov, prípadne oznámenie o okamžitom prijatí 

Denný stacionár


Komu sú určené denné stacionáre:

 

 • ľuďom, ktorí pre svoj vek a/alebo zdravotný stav nemôžu žiť úplne samostatne, ale rodina alebo blízka osoba je schopná postarať sa o nich v domácom prostredí,
 • ľuďom s rôznymi formami demencie, s postihnutím pohybového a nosného aparátu, s ochorením sclerosis multiplex, onkologicky chorým pacientom, pacientom s poúrazovými stavmi atď.

Denné stacionáre zabezpečujú:

 

 • aktivizáciu a socializáciu,
 • nácvik sebestačnosti,
 • stravovanie,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 •  fyzioterapiu a rehabilitáciu,
 • podávanie liekov.

Denné stacionáre vo väčšine prípadov fungujú počas pracovného týždňa, t. j. od pondelka do piatka. Pacient sa na úhrade starostlivosti väčšinou čiastkovo podieľa, výška spoluúčasti závisí od kategórie, do ktorej je pacient zaradený na základe jeho zdravotných indikácií.

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni