Zariadenia sociálnych služieb

Základné informácie o poskytnutí alebo zabezpečení sociálnej služby aj pre ľudí s inkontinenciou

Sociálne služby môžu byť poskytované:


•    terénnou,
•    ambulantnou, 
•    pobytovou formou 
•    alebo inou formou. 

V prípade pobytovej formy sú sociálne služby poskytované na určitý, alebo neurčitý čas, pričom ide o celoročné, alebo týždenné pobytové sociálne služby.

Bližšie informácie môžete nájsť:

 • priamo u  poskytovateľov sociálnej služby
 • v ambulanciách všeobecných a odborných lekár 

Vybrané druhy sociálnych služieb 


V zmysle zákona 448/2008 rozlišujeme nasledujúce vybrané druhy sociálnych služieb:

 • sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:

Zariadenie pre seniorov:

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej odkázanosť musí dosahovať minimálne IV. stupeň.

1.    V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo
 • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

2.    V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie, utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

.      Uzatvárajú sa tam taktiež podmienky na úschovu cenný vecí a zabezpečuje záujmová činnosť.


3.    V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje ZpS ošetrovateľskú starostlivosť podľa §  22 zákona č. 448/2008.
4.    V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.

Domov sociálnych služieb:

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne V. stupeň alebo je nevidiaca, či prakticky nevidiaca a jej odkázanosť musí dosahovať minimálne  III. stupeň

1.    V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou  službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

 • odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo
 • nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008.

2.    V domove sociálnych služieb sa poskytuje a zabezpečuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 •  rozvoj pracovných zručností,
 • pomoc pri pracovnom uplatnení,
 • záujmová činnosť

      Utvárajú sa tam taktiež podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

3.    Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
4.    Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
5.    V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. zákona č. 448/2008.
6.    Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba    sa jej poskytuje aj naďalej.
7.    V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
8.    Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú sociálnu službu.

Špecializované zariadenie:

 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne  V. stupeň


1.    V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej  stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.


2.    V špecializovanom zariadení sa poskytuje a zabezpečuje:

 •  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 •  sociálne poradenstvo,
 •  sociálna rehabilitácia,
 •  ubytovanie,
 • stravovanie,
 •  upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 •  osobné vybavenie
 •  rozvoj pracovných zručností,
 •  pomoc pri pracovnom uplatnení,
 • záujmová činnosť

      Utvárajú sa tam taktiež podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí. 


3.    Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
4.    Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v ŠZ, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
5.    V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje ŠZ ošetrovateľskú starostlivosť podľa  §22 zákona č. 448/2008.
6.    V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.


Zariadenie opatrovateľskej služby:

Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň 
 

1.    V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

2.    V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje: 

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

      Utvárajú sa tam tiež podmienky na úschovu cenných vecí.
3.   V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej          služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008.
 

Denný stacionár:


1.    V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň      odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
2.    V dennom stacionári sa poskytuje a zabezpečuje:

 •  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • stravovanie,
 •  rozvoj pracovných zručností,
 • záujmová činnosť

3.    Ak sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
4.    V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
 

Zariadenie podporovaného bývania:


1.    V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového      veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
2.    Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v prvom odseku pri zabezpečovaní seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008.
3.    Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorýchfyzická osoba potrebuje dohľad. 
4.    V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu poskytuje:

 • ubytovanie,
 • sociálne poradenstvo,
 •  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

       V zariadení podporovaného bývania sa taktiež utvárajú podmienky na:

 • prípravu stravy,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

       V zariadení podporovaného bývanie sa vykonáva sociálna rehabilitácia.
5.    Sociálna služba v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje v bytovej budove najviac pre

 • šesť prijímateľov sociálnej služby v jednej bytovej jednotke a
 • dvanásť prijímateľov sociálnej služby vo viacerých bytových jednotkách so spoločným hlavným vstupom k týmto bytovým jednotkám z verejnej komunikácie.

 

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni