Nákup pomôcok často nie je lacná záležitosť. Máte však nárok na ich úhradu

Váš lekár vám môže predpísať pomôcky až do 51,94 EUR mesačne. Zistite si, na čo máte nárok.

Ako možno získať príspevok

O tento príspevok požiada ten, kto bude opatrovanie vykonávať, na ÚPSVaR podľa miesta trvalého bydliska. ÚPSVaR tento druh kompenzácie navrhne v posudku človeku s postihnutím, ktorý je na opatrovanie odkázaný. 

Oprávnená osoba (fyzická osoba) si uplatňuje nárok na peňažný príspevok na opatrovanie podaním písomnej žiadosti na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého pobytu. Písomnú žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie si nepodáva opatrovaný občan s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Na čo máte nárok

Výška príspevku

508,44 eur mesačne, ak fyzická osoba opatruje jedného občana s ťažkým zdravotným postihnutím a 676,22 eur mesačne pri opatrovaní dvoch, prípadne viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Základnú výšku peňažného príspevku na opatrovanie je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba – opatrovateľ, nemá v čase opatrovania príjem alebo nepoberá dôchodkové dávky. Základná výška peňažného príspevku sa znižuje o sumu, ktorá presahuje 2-násobok sumy životného minima príjmu občana s ŤZP, alebo sa znižuje o sumu, ktorou príjem nezaopatreného dieťaťa presahuje 3-násobok sumy životného minima. Základná výška peňažného príspevku sa upravuje, ak občana s ŤZP opatruje fyzická osoba, ktorá je poberateľom dôchodkovej dávky. A to na 254,22 eur mesačne, ak fyzická osoba opatruje jedného občana s ťažkým zdravotným postihnutím, a 338,11 eur mesačne pri opatrovaní dvoch, prípadne viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Výška peňažného príspevku sa kráti, ak občan s ŤZP navštevuje rôzne zariadenia, napr. zariadenie sociálnych služieb s denným pobytom v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. Výška peňažného príspevku sa kráti o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. 

Chcete sa zadarmo poradiť s odborníkmi? Odborná poradňa

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni