Inštitúcie ponúkajúce starostlivosť 

Základné informácie o starostlivosti o osoby s inkontinenciou a o subjektoch, ktoré túto starostlivosť poskytujú, získate:

 • na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR – odbor sociálnych služieb (http://www.employment.gov.sk),
 • na mestských úradoch – odbory alebo útvary sociálnej a zdravotnej pomoci,
 • u všeobecného lekára,
 • na webových stránkach jednotlivých inštitúcií.

Starostlivosť o inkontinentné osoby zaisťujú tieto inštitúcie a zariadenia:

 • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS),
 • opatrovateľské agentúry/opatrovateľská služba,
 • domovy dôchodcov (DD),
 • domy s bytmi s opatrovateľskou službou (DOS),
 • liečebne pre dlhodobo chorých,
 • domovy sociálnych služieb (DSS),
 • denné stacionáre (DS).

Služby, ktoré inštitúcie ponúkajú:

 • Opatrovateľské a sociálne (pomoc pri osobnej hygiene, príprava liekov, sprevádzanie na prechádzkach, na úradoch, nakupovanie atď.) – tieto služby poskytujú opatrovateľské agentúry. Zdravotné sestry pracujúce v agentúrach ošetrovateľskej starostlivosti obvykle opatrovateľské a sociálne služby neponúkajú, zameriavajú sa na ošetrovateľské služby, ktoré musí vykonávať zdravotná sestra.
 • Zdravotnícke a ošetrovateľské (aplikácia injekcií, liekov, meranie tlaku atď.) – tieto služby neposkytujú opatrovateľské agentúry, ale agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti s kvalifi kovanými zdravotnými sestrami.

Formy poskytovania sociálnych služieb:

 • pobytové,
 • ambulantné (napr. denný stacionár),
 • terénne.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých subjektoch nájdete na nasledujúcich stránkach.

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) fungujú na princípe dochádzania za chorými do ich domácností. Domáca starostlivosť je dostupná nonstop, 24 hodín denne 7 dní v týždni vrátane víkendov
a sviatkov, podľa dohody s pracovníkmi ADOS na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, ak to zdravotná poisťovňa pacienta vopred schváli. Zákon o zdravotnej starostlivosti vyžaduje jedinú podmienku – potreba
zdravotnej starostlivosti neprevýši u pacienta rozsah 24 hodín. Táto starostlivosť je určená pacientom, u ktorých nie je nutná hospitalizácia v zdravotníckom zariadení, ale ich stav napriek tomu vyžaduje pravidelnú,
dlhodobú a kvalifikovanú starostlivosť. Zdravotné poisťovne však málokedy schvaľujú starostlivosť počas víkendu či voľných dní.

Komu je určená domáca ošetrovateľská starostlivosť:

 • dlhodobo chorým pacientom,
 • pacientom po prepustení z nemocnice,
 • pacientom po chirurgických operáciách,
 • pacientom po ortopedických operáciách,
 • pacientom po cievnych príhodách a infarkte myokardu,
 • osobám s onkologickým ochorením,
 • osobám po úrazoch,
 • každému pacientovi bez rozdielu veku, ktorý ju vzhľadom na svoj zdravotný stav potrebuje, a to aj krátkodobo, a jeho zdravotný stav mu bráni dochádzať k svojmu ošetrujúcemu lekárovi.

Kto poskytuje starostlivosť

Registrované zdravotné sestry s potrebnou kvalifikáciou, špecializáciou a s dostatočnou praxou, s povolením VÚC, resp. MZ SR na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Príklady výkonov, ktoré môžete od zdravotných sestier v ADOS požadovať:

 • odber krvi a biologického materiálu,
 • aplikácia injekčnej liečby (napr. inzulínu) alebo injekcií podľa pokynov ošetrujúceho lekára,
 • preväzy rán a defektov kože,
 • ošetrenie vredov predkolenia, preležanín, prevencia preležanín,
 • meranie krvného tlaku a pulzu,
 • ošetrovateľská rehabilitácia, cvičenie,
 • starostlivosť o všetky druhy zavedených kanýl, katétrov a ostatných vývodov a cievok vrátane urologických,
 • nácvik chôdze, sebestačnosti,
 • odborný nácvik starostlivosti o bezvládneho pacienta vrátane jeho kŕmenia, hygieny a vyprázdňovania, polohovanie pacienta, nácvik používania zdravotníckych pomôcok, prevencia dekubitov,
 • ostatné ošetrovateľské výkony podľa vládneho nariadenia 223/2005 Z. z., po konzultácii s prísl. ADOS.

Sestry v ADOS neposkytujú:

 • hygienickú očistu,
 • upratovanie,
 • donášku stravy,
 • nákup liekov,
 • spoločnosť osamelým,
 • kŕmenie a prípravu stavy atď.

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť delíme podľa spôsobu úhrady na:

 • starostlivosť hradenú zo zdravotného poistenia – je indikovaná obvodným lekárom, odborným lekárom alebo lekárom zdravotného zariadenia a schválená zdravotnou poisťovňou,
 • nadštandardnú starostlivosť – na žiadosť klienta, bez indikácie lekárom, je hradená klientom podľa cenníka jednotlivých agentúr, podľa možností jednotlivých agentúr sú dostupné okrem ošetrovateľských aj opatrovateľské služby sociálneho charakteru.

Podmienky na začatie a poskytovanie starostlivosti, ktoré treba splniť podľa súčasného právneho stavu

 • Zdravotný stav pacienta (rodinného príslušníka), ktorý túto starostlivosť vyžaduje, indikuje lekár (obvodný, odborný alebo lekár nemocnice).
 • Je uzavretá dohoda o poskytovaní starostlivosti s príslušnou agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti – poskytovateľom (zo zákona existuje slobodná voľba ADOS).
 • ADOS je schválená zdravotnou poisťovňou.

Postup pri vyžiadaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti

 1. Pacient alebo rodinný príslušník kontaktuje všeobecného lekára a ten odporučí vhodnú agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
 2. Pacient alebo rodinný príslušník si vyberie agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti na základe slobodnej voľby. Táto agentúra potom poradí pri ďalšom postupe.
 3. Kontakty na väčšinu agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti nájdete na webovej stránke asociácie, ktorá ich združuje: www.zzz.sk/hladat/zariadenia/ados

Postup pri vyžiadaní pobytu v domoch s bytmi s opatrovateľskou službou

 1. Podanie žiadosti o pridelenie opatrovateľskej služby a pridelenie bytu v DOS.
 2. Predloženie potrebných dokladov.
 3. Na základe zhodnotenia celkovej sociálnej situácie žiadateľa prijatie alebo zamietnutie žiadosti. Informácie o týchto zariadeniach nájdete na internetových stránkach mestských a obecných úradov
 4. Ak Vy ani všeobecný lekár nepoznáte agentúru, obráťte sa na zdravotnú poisťovňu, ktorá vyhľadá najbližšiu agentúru, s ktorou má uzavretú zmluvu.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je hradená zo zdravotného poistenia, ak pacient splní podmienky na jej poskytovanie a ak má pacientova zmluvná poisťovňa zmluvu s agentúrou, ktorú si pacient vybral. Ak pacientova zdravotná poisťovňa nemá uzatvorenú zmluvu s ADOS, ktorú si pacient vybral, ponúkne mu inú, s ktorou zmluvu uzatvorenú má, alebo si pacient bude starostlivosť hradiť sám.

Opatrovateľské Agentúry

Komu sú opatrovateľské agentúry určené:

 • osobám so zníženou sebestačnosťou z dôvodu veku, chronického ochorenia alebo zdravotného postihnutia,
 • rodinám s deťmi, ktorých situácia vyžaduje pomoc inej fyzickej osoby.

Aký druh starostlivosti a služieb opatrovateľské agentúry ponúkajú:

 • opatrovateľské služby – zaistenie stravovania a chodu domácnosti, pomoc pri osobnej hygiene, pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu, základné sociálne poradenstvo, sprevádzanie na prechádzkach, pri návšteve lekára alebo pri vybavovaní drobných úradných záležitostí,
 • ošetrovateľské služby – ak je agentúra zároveň agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti – preväzy, odbery biologického materiálu, injekcie, pohybová edukácia, rehabilitačné cvičenia, ošetrovanie dekubitov a rán, ich prevencia, dohľad nad aplikáciou liekov atď.

V akom prostredí je opatrovateľská služba realizovaná:

 • v domácnostiach,
 • v domovoch sociálnych služieb.

Opatrovateľské služby zabezpečujú miestne a územné samosprávy, ale aj súkromné subjekty.

Domy s bytmi s opatrovateľskou službou

 • obytný dom určený výlučne na výkon opatrovateľskej služby podľa zákona o sociálnej pomoci,
 • určený na ubytovanie klientov, ktorí sú podľa posudku príslušného orgánu odkázaní na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak týmto klientom nemôže pomoc zabezpečiť rodina.

Komu sú určené domy s bytmi s opatrovateľskou službou:

 • občanom na starobnom dôchodku,
 • občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri:
  • úkonoch sebaobsluhy,
  • úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť,
  • základných sociálnych aktivitách,
  • dohľade.

Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje žiadateľ o opatrovateľskú službu právoplatným posudkom o odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, podľa ktorého je stupeň jeho odkázanosti najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Aký druh starostlivosti a služby domy s opatrovateľskou službou ponúkajú:

 • sebaobslužné úkony (hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie, mobilita, motorika),
 • úkony starostlivosti o domácnosť,
 • základné sociálne aktivity,
 • dohľad pri všetkých týchto úkonoch.

Minimálny rozsah úkonov opatrovateľskej služby je daný rozhodnutím o posúdení odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby a konkrétne sa dohodne medzi OSS a prijímateľom v zmluve o poskytovaní
opatrovateľskej služby.

Postup pri vyžiadaní pobytu v domoch s bytmi s opatrovateľskou službou

 1. Podanie žiadosti o pridelenie opatrovateľskej služby a pridelenie bytu v DOS.
 2. Predloženie potrebných dokladov.
 3. Na základe zhodnotenia celkovej sociálnej situácie žiadateľa prijatie alebo zamietnutie žiadosti.

Informácie o týchto zariadeniach nájdete na internetových stránkach mestských a obecných úradov

Liečebne pre dlhodobo Chorých

Komu sú určené liečebne pre dlhodobo chorých pacientov:

 • pacientom s chronickou chorobou,
 • pacientom, ktorých diagnóza je známa a stav nevyžaduje ďalšie intenzívne vyšetrovanie a liečbu, ale vyžaduje si prítomnosť lekára, intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť, rehabilitáciu a nácvik každodenných aktivít,
 • pacientom, ktorí sú nevyliečiteľne chorí a nachádzajú sa v terminálnom štádiu života, je určená hospicová starostlivosť.

Liečebňa pre dlhodobo chorých zaisťuje:

 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • lekársku starostlivosť,
 • lôžkovú a rehabilitačnú starostlivosť,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu,
 • sociálnu terapiu (vyplnenie voľného času pacienta a zamedzenie sociálnej izolovanosti),
 • sprostredkovanie kontaktu s rodinou a spoločenským prostredím

Podmienky na začatie poskytovania starostlivosti:

 • žiadosť všeobecného lekára,
 • žiadosť iného zdravotníckeho zariadenia,
 • žiadosť odborného lekára.

Postup pri žiadosti o hospitalizáciu v liečebni pre dlhodobo chorých pacientov:

 1. Podanie žiadosti o prijatie do liečebne pre dlhodobo chorých.
 2. Posúdenie splnenia prijímacích kritérií.
 3. Oznámenie o prijatí alebo o zaradení na zoznam čakateľov

Domovy sociálnych služieb

Komu sú určené domovy sociálnych služieb (DSS):

 • postihnutým osobám so zníženou sebestačnosťou, ktorých situácia si vyžaduje pravidelnú pomoc.

Domov sociálnych služieb zabezpečuje:

 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • pomoc pri zvládaní bežných úkonov starostlivosti
 • o vlastnú osobu,
 • pomoc pri osobnej hygiene alebo poskytnutie podmienok osobnej hygieny,
 • výchovné, vzdelávacie, aktivizačné a sociálno - terapeutické činnosti,
 • kontakt so spoločenským prostredím,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov.

Postup pri vyžiadaní pobytu v dome sociálnych služieb

 1. Zaslanie žiadosti o umiestnenie v DSS na adresu poskytovateľa alebo osobné doručenie žiadosti, ktorá obsahuje:
  • vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa na umiestnenie v DSS
  • záznam o sociálnej situácii starého občana pred prijatím do zariadenia sociálnych služieb.
 2. V prípade splnenia všetkých podmienok zaradenie do zoznamu čakateľov, prípadne oznámenie o okamžitom prijatí 

Denný stacionár

Komu sú určené denné stacionáre:

 • ľuďom, ktorí pre svoj vek a/alebo zdravotný stav nemôžu žiť úplne samostatne, ale rodina alebo blízka osoba je schopná postarať sa o nich v domácom prostredí,
 • ľuďom s rôznymi formami demencie, s postihnutím pohybového a nosného aparátu, s ochorením sclerosis multiplex, onkologicky chorým pacientom, pacientom s poúrazovými stavmi atď.

Denné stacionáre zabezpečujú:

 • aktivizáciu a socializáciu,
 • nácvik sebestačnosti,
 • stravovanie,
 • ošetrovateľskú starostlivosť,
 • fyzioterapiu a rehabilitáciu,
 • podávanie liekov.

Denné stacionáre vo väčšine prípadov fungujú počas pracovného týždňa, t. j. od pondelka do piatka. Pacient sa na úhrade starostlivosti väčšinou čiastkovo podieľa, výška spoluúčasti závisí od kategórie, do ktorej je pacient zaradený na základe jeho zdravotných indikácií.

Nahor

Menu
Vyhledávaní
Pomáha. Ošetřuje. Chráni